Všeobecné obchodní podmínky – E-shop

 

společnosti Typos, tiskařské závody, s.r.o., IČ: 28433301
se sídlem Podnikatelská 1160/14, 320 56 Plzeň

 

1. Úvodní ustanovení

Veškeré obchodní vztahy uzavřené mezi společností Typos, tiskařské závody, s.r.o. (dále jen prodávající) a zákazníky (dále jen kupující) na základě nabídky E-shop na internetové adrese www.shoptypos.cz (dále jen webové stránky) se řídí výhradně těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP). Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy (dále jen smlouva) uzavřené kupujícím prostřednictvím domény a nabídky E-shop.
2. Rozsah platnosti VOP

Tyto VOP upravují koupi a prodej zboží uvedeného na webových stránkách v nabídce E-shop (dále jen zboží) mezi prodávajícím a kupujícím a platí v plném rozsahu od okamžiku úspěšné registrace kupujícího na webových stránkách. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit nebo zrušit. Nové VOP vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách.
3. Registrace

Pro úspěšnou realizaci objednávky zboží je každý kupující povinen zaregistrovat se na webových stránkách v sekci registrace a vyplnit veškeré požadované fakturační údaje. Kupující je povinen svou zaregistrovanou adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu) udržovat ve funkčním stavu po celou dobu komunikace mezi prodávajícím a kupujícím. Bez řádné registrace kupujícího nelze provést objednávku zboží. Svou úspěšnou registrací kupující plně souhlasí s VOP v platném znění.
4. Způsob komunikace

Veškerá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím se provádí výhradně elektronickou poštou. Elektronické zprávy odeslané prodávajícím jsou považovány za doručené okamžikem jejich odeslání. Prodávající neodpovídá za jakékoli překážky v přenosu elektronických zpráv na straně kupujícího, nastavení jeho anti-spamových filtrů, apod.
5. Objednávka

Odesláním řádně vyplněné objednávky žádá kupující prodávajícího o uzavření smlouvy. Prodávající zpracovává jemu doručené objednávky vždy v pracovní dny od 7,00 hod do 16,00 hod. Na základě zpracované objednávky zašle prodávající kupujícímu na jím zaregistrovanou elektronickou adresu nejpozději do jednoho (1) pracovního dne ode dne doručení objednávky potvrzení této objednávky s informací o lhůtě dodání.
6. Zrušení objednávky

Kupující je oprávněn zrušit svou objednávku oznámením prodávajícímu, které musí být určité a srozumitelné. V případě, že kupující zruší svou objednávku do okamžiku zabalení objednaného zboží, není kupující povinen uhradit prodávajícímu žádné náklady. V případě, že kupující zruší svou objednávku v okamžiku, kdy bylo již objednané zboží zabaleno, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené se zabalením objednaného zboží. V případě zrušení objednávky, zašle prodávající kupujícímu potvrzení o zrušení objednávky Pro potvrzení o zrušení objednávky platí obdobně ustanovení bodu 5. těchto VOP.
7. Kupní cena

Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH a jsou průběžně aktualizovány. Kupujícímu bude prodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit ceny zboží. Uvedená cena zboží nezahrnuje poštovné a balné.
9. Platební podmínky

Platba při osobní převzetí objednaného zboží: Při osobním převzetí objednaného zboží ve vybrané prodejně prodávajícího uhradí kupující kupní cenu za objednané zboží v hotovosti. Platba objednaného zboží na dobírku: Při převzetí objednaného zboží uhradí kupující kupní cenu za objednané zboží přímo veřejnému dopravci. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné a balné.
10. Přechod vlastnického práva a nebezpečí vzniku škody na zboží

Vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody na zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci. Na přání kupujícího a na jeho náklady pojistí prodávající zasílané zboží proti pojistitelným škodám.
11. Balení a obaly

Výši ceny balení určí prodávající, a to nejvýše do částky rovnající se součtu paušálu za balení ve výši 30,- Kč a dvojnásobku pořizovací ceny obalu.
12. Záruční podmínky

Záruční podmínky za jakost zboží se řídí ustanoveními §§ 429 – 441 zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku.
13. Rozhodčí doložka

Všechny majetkové spory vzniklé ze smlouvy uzavřené na základě nabídky internetových stránek shop.typos.cz, nebo v souvislosti s ní budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Spor bude projednáván na základě dohody stran na sudišti Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Plzni.
14. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a občanského zákoníku v platném znění. Informace o kupujících shromažďuje prodávající v souladu s platnými zákony České republiky zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od kupujících užívá prodávající výlučně pro vnitřní potřebu a tyto dále neposkytuje třetím osobám či subjektům s výjimkou veřejného dopravce zboží, kterému jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží kupujícímu.
15. Informace o prodávajícím

Zboží na webových stránkách www.shoptypos.cz v nabídce E-shop nabízí společnost:

 

Typos, tiskařské závody, s.r.o.

Jednatelé: Dominik Metzler, Tomáš Kramář

Sídlo: Plzeň, Podnikatelská 1160/14, PSČ 301 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v plzni v odd. C, č. vl. 21906

DIČ: CZ28433301

IČ: 28433301

 

Tyto VOP byly vydány prodávajícím – společností Typos, tiskařské závody, s.r.o., IČ: 28433301 s platností od 1.1.2011